روفرشی کشدار
روفرشی کشدار
فرشینه
پادری
فرش سنتی
فرش مدرن
فرش آشپزخانه
فرش کودک

     

  

شعبه۱ : مشهد ، آزادشهر ، امامت۴۸
۰۹۱۵۳۷۵۴۹۸۰ | ۰۵۱-۳۶۰۲۹۷۶۶
شعبه۲ : مشهد ، میدان ۱۷ شهریور ، صدر۴
۰۹۱۵۹۹۲۷۰۲۶ | ۰۵۱-۳۳۶۹۸۳۳۲